Umowa zlecenie, umowa o dzieło

umowa_nadzor_inwestorski_440663

Umowy zlecenie i o dzieło są umowami cywilnoprawnymi. Pełnią inne funkcje i powodują różne skutki. Umowa zlecenie to najpopularniejsza aktualnie forma zatrudnienia w Polsce.  Jest to umowa cywilnoprawna i określona na konkretnie wskazanych warunkach. Nie ma obowiązku podpisywania umowy. Może więc być ot umowa ustna. Jest ona nawiązywana w celu wykonania zleconego działania. Wynagrodzenie musi być ustalone, ale może być też to praca nieodpłatna. W wyjątkowych przypadkach zadanie ustalone w umowie nie musi być wykonywane przez osobę określoną w umowie. Czynności więc mogą być zrealizowane przez osobę trzecią. Celem umowy nie jest ciąg zleceń, jak w przypadku umowy o pracę a wykonanie jednej konkretnej czynności – ustalonej w umowie.  Rozwiązanie umowy może nastąpić w każdej chwili przez każde ze stron, chyba że inaczej stwierdzono w umowie. Umowy zlecenia charakteryzują się zazwyczaj dużą swobodą i samodzielnością pracowników w zakresie organizowania pracy, również nie ma tu mowy o konkretnych ustalonych godzin pracy – ważne są jedynie czas rozpoczęcia i zakończenia danej czynności. Oprócz tego zatrudnienie pracownika w oparciu o umowę zlecenie wiąże się z opłacaniem 20% kosztów uzyskania przychodu. Ciekawym aspektem bardzo często wykorzystującym przez pracodawców w Polsce jest brak obowiązku opłacania składek ZUS w stosunku do studentów zleceniobiorców, jest tu mowa o studentach do 26 roku życia. Dlatego też tak wiele studentów jest zatrudnianych w trakcie nauki na uczelniach wyższych.

Umowa o dzieło to o umowa o konkretny cel – produkt, usługę, naprawę. Mówimy tu o namacalnym rezultacie. Umowa o dzieło jest podpisywana przez zlecającego dzieło i przyjmującym zlecenie. Poprzez zawarcie umowy o dzieło wykonawca zobowiązuje się do wykonania danej pracy, a zamawiający do wypłaty wynagrodzenia określonego w umowie. Umowa o dzieło charakteryzuje się tym, że wykonawca nie ma prawa do ubezpieczeń emerytalnych, chorobowych, rentowych, wypadkowych ani zdrowotnych i nie opłaca z tego tytułu składek, natomiast zleceniobiorca umowy zlecenia zobowiązany jest płacić  połowę składki rentowej i emerytalnej, składkę zdrowotną a czasem także ZUS (chyba, że przysługuje mu prawo do zwolnienia z tych opłat). Zleceniobiorcy obu tych umów muszą opłacić podatek dochodowy.

To która umowa jest korzystniejsza jest kwestią indywidualną i trzeba ją dopasowywać do konkretnych przypadków. Umowy te potocznie nazywane są umowami śmieciowymi . Budzą wiele kontrowersji. Podpisuje je wiele osób, którzy chcą ominąć  przepisy prawa pracy lub obniżyć podatkowe wydatki związane z zatrudnianiem pracowników.

 

Reklama

Umowa o pracę

Macro of businesswoman signing contract.
Umowa o pracę

Warto jest wskazać różnice wynikające z umów o pracę. Istnieje możliwość podpisania umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło. Umowa o pracę jest umową na określony czas i praca ta musi być wykonywana osobiście przez osobę podpisującą umowę. Termin rozpoczęcia umowy musi być jasno określony. Za pracę opisaną w umowie należy się określone wynagrodzenie, które musi być zgodne z obowiązującą minimalną kwotą wynagrodzenia miesięcznego. Jest ona konkretnie wskazana i nie można przekraczać jej minimum zatrudniając pracownika. Celem umowy jest stałe wykonywanie konkretnych czynności, obowiązków. Podpisując umowę o pracę zatwierdzamy podporządkowanie pod danego pracodawcę, co wiąże się z obowiązkiem wykonywania jego poleceń.  Umowa o pracę musi być sporządzona pisemnie. Pracodawca jest zobowiązany do opłacania składek swoich pracowników. Pracownikom, którzy posiadają podpisane umowy o prace przysługuje prawo do urlopu. Każdy pracownik pracujący na umowę o pracę ma prawo do wzięcia urlopu wypoczynkowego. Każdy ma 20 dni, które może wykorzystać w ciągu roku,  jeśli staż pracy jest krótszy niż 10 lat lub 26 dni, jeśli staż pracy to więcej niż10 lat. Studentom po studiach wyższych dolicza się 8 lat, który stanowi staż pracy.

Kodeks pracy reguluje też kilka typów umów o pracę.

Pierwsza z nich to umowa na umowa na czas nieokreślony, która jest najbezpieczniejsza dla pracownika, najbardziej stabilna i cieszy się największym zainteresowaniem.  Zapewnia największą ochronę przed zwolnieniem. Można ją wypowiedzieć tylko z uzasadnionych przyczyn. Kolejną umową o pracę jest umowa na okres próbny. W trakcie umowy próbnej sprawdza się kwalifikacje pracownika. Zatrudnienie na zasadach tej umowy nie może trwać dłużej niż 3 miesiące. Kolejnym typem umowy o pracę, jest umowa na czas określony. Ulega ona rozwiązaniu po upływie terminu w niej wskazanego, a strony mogą ją wypowiedzieć z 2-tygodniowym wypowiedzeniem.  Kolejnym przypadkiem terminowej umowy o pracę jest umowa zawierana na czas wykonania określonej pracy. Zwykle podpisuje się ją wtedy, gdy nie da się ściśle określić czasu trwania powierzonego zajęcia. Rozwiązuje się ona automatycznie w dniu ukończenia pracy. Kolejnym typem umowy o pracę jest umowa na zastępstwo za innego pracownika. Nieobecność takiego pracownika jest zwykle usprawiedliwiona np. osoba ta jest na urlopie macierzyńskim.  W kolejnym wpisie wytłumaczę zasady funkcjonowania umów cywilnoprawnych.

Prawo rodzinne

images
Prawo rodzinne zajmuje się regulacjami prawnymi w rodzinie. Może dotyczyć spraw materialnych jak na przykład przyznawaniu alimentów jednemu z rodziców po rozwodzie oraz pozamaterialnych – przykładem może być przyznanie prawa do opieki nad nieletnim. W Polsce kwestie związane z prawem rodzinnym reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy, który jest uzupełnieniem Kodeksu cywilnego. Ale także w Traktacie Konstytucyjnym UE zostały zawarte pewne prawa dotyczące rodziny. Między innymi opisane są tam przypadki dyskryminacji, sposobu założenia rodziny, zawarcia związku małżeńskiego, informacje o równouprawnieniu kobiet i mężczyzn, praw dzieci. Znajduje się to w II rozdziale. Prawo to tłumaczy również funkcjonowanie i stosunki z osobami trzecimi. Chodzi np. o adopcję – jest to przyjęcie przez osoby będące najczęściej w związku małżeńskim osoby trzeciej do swojej rodziny. Stwarza to stosunek podobny do pokrewieństwa. Adoptowane są najczęściej dzieci w wieku dziecięcym.

Ważnym elementem prawa rodzinnego jest władza rodzicielska.

Jest to ogół praw o obowiązków, które posiada dorosła osoba nad małoletnim. Zwykle władze rodzicielską posiadają co do zasady oboje rodziców dziecka. Jednak w przypadku śmierci rodziców przysługuje ona prawnym opiekunom, czyli albo dyrekcji domu dziecka lub rodzicom rodziny zastępczej. Władza rodzicielska związana jest z wychowaniem, opieką nad dzieckiem i przedstawicielstwem przed urzędami czy sądami. Częścią prawa rodzinnego jest też prawo małżeńskie, które definiuje ważność małżeństwa. Zawrzeć związek małżeński w Polsce mogą 2 osoby, które nie są spokrewnione i które są odmiennej płci. Prawo do zawarcia związku małżeńskiego mają osoby które ukończyły 18 rok życia. Jednak w szczególnych przypadkach sąd zezwoli na zawarcie związku małżeńskiego kobiecie już od 16 roku życia. Zgodne oświadczenie czyli przysięga małżeńska jest wymogiem zatwierdzenia małżeństwa. Jest też potrzebny świadek czyli pracownik urzędu stanu cywilnego lub ksiądz w przypadku ślubu kościelnego, który jest teraz konkordatowy. Potwierdzeniem ślubu jest akt małżeństwa potwierdzony przez obojga współmałżonków. Na koniec opiszę jeszcze przypadek rozwodu. Rozwód jest prawnym i zgodnym z prawem zakończeniem związku małżeńskiego. Następuje za wnioskiem obojga lub jednego ze współmałżonków. Istnieją dwa sposoby ustalenia rozwodu. Pierwszy jest rozwodem bez orzekania o winie – w takim przypadku małżonkowie są zgodni i pewni, że chcą się rozstać. Drugą możliwością jest rozwód z orzekaniem o winie. Wtedy ustalona jest wina rozwodu jednego z małżonków. Sytuacja rozwodu jest nieco skomplikowana w przypadku istnienia wspólnych dzieci rozwodzących się małżonków. W takim wypadku następuje przekierowanie sprawy o obowiązek alimentacyjny. Jest to comiesięczna wpłata na rzecz dziecka, które jeszcze nie jest w stanie samo się utrzymywać. Jest to kwota ustalona przez sąd przez uwzględnienie stopnia zamożności rodziców i zasądzona.

Spadek

testament_spadek_fot_LM_medium

Spadek to prawa i obowiązki należące dawniej (w trakcie życia) do zmarłego, które przechodzą na następców prawnych w drodze dziedziczenia po śmierci danej osoby. W skład spadku wchodzą prawa i obowiązki prywatnoprawne jak i majątkowe. Spadek przechodzi w drodze dziedziczenia, może być też wskazany za pomocą Testamentu.

Dziedziczenie ustawowe

Temu prawu podlegają wszyscy obywatele, jest to dziedziczenie według przepisów prawa spadkowego.

Jak dziedziczymy?

„W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.” „Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych”

Jakie prawa dziedziczymy?

• prawa rzeczowe: własność, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, zastaw, hipoteka.
• posiadanie
• zobowiązania: wierzytelności z umów i z bezpodstawnego wzbogacenia; stosunki zobowiązaniowe, których podmiotem był spadkodawca nie wygasają w chwili jego śmierci; roszczenia odszkodowawcze wchodzą do spadku również gdy wynikają ze szkody na osobie, z wyjątkiem prawa do renty, roszczenia o wyłożenie z góry sumy potrzebnej na leczenie i innych podobnych roszczeń ściśle związanych z osobą spadkodawcy.

Co to jest Testament?

Dokument, który jest napisane przez osobę świadomą, która pragnie sama zadecydować jak rozdzielić swój majątek w razie swojej śmierci. A więc jest to rozporządzenie swoim majątkiem przed śmiercią. Dokument ten musi być sporządzony w obecności notariusza i potwierdzony własnoręcznym podpisem osoby sporządzającej testament. Na mocy testamentu osoby wskazane w tymże dokumencie dziedziczą dane prawa, majątki. Muszą one jednak zapłacić podatek od spadku, który jest różny dla różnych grup podatkowych i zależny od stopnia pokrewieństwa z właścicielem Testamentu. W 2011 r. Krajowa Rada Notarialna utworzyła Krajowy Rejestr Testamentów. Jest to baza online, która zawiera informacje o zarejestrowanych testamentach (nie zawiera ich treści). Opodatkowaniu podlega nabycie majątku o wartości ponad kwotę wolną od podatku. W takim przypadku podatnik jest zobowiązany do złożenia we właściwym urzędzie skarbowym w ciągu miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu.

Odrzucenie spadku

Możliwe jest też odrzucenie spadku. Na przykład przypadku jeśli w drodze dziedziczenia odziedziczymy długi zmarłego. Odrzucenie spadku to zrzeknięcie się wszystkich korzyści wynikających ze spadku. Każdy ma na tę decyzję 6 miesięcy od dnia, kiedy osoba dowiedziała się o śmierci i spadku tej osoby.

Adwokat, radca prawny i notariusz

Czasem bywa, że niektóre osoby nie zdają sobie sprawy, że adwokat i radca prawny to zupełnie oddzielne dwa zawody. Niektórzy nie wiedzą czym zajmuje się notariusz. W Polsce mają oni inne obowiązki i podlegają też innym prawom. Warto przeczytać ten artykuł i dowiedzieć się do kogo zwrócić się najlepiej ze swoim problemem, kłopotem.
Adwokat
Wykonywanie zawodu adwokata reguluje ustawa o adwokaturze. To na jej podstawie funkcjonuje samorząd adwokacki, któremu podlegają adwokaci – przez niego przeprowadzane są egzaminy adwokackie, zatwierdzane aplikacje. Zakres kompetencji adwokata jest większy, ze względu na reprezentowanie Klientów w sądzie.

Radca prawny
Jego praca polega na świadczeniu pomocy prawnej. Podlega pod ustawę o radcach prawnych. Może udzielać mu porad, sporządzać opinie, przygotowywać projekty aktów prawnych. Jednakże radca prawny nie może występować jako obrońca w sprawach karnych i karnoskarbowych.

Różnice
Podstawową różnicą jest fakt, że tylko adwokat może być obrońcą w sprawach karnych i karnoskarbowych. Radca prawny nie może reprezentować swojego klienta.
Od 2007 r. radcowie prawni mogą reprezentować w sądzie Klientów w sprawach rodzinnych (sprawy rozwodowe).
Wykonywanie zawodu adwokata wiąże się z prowadzeniem działalności gospodarczej lub z byciem wspólnikiem spółki. Radca prawny może być zatrudniony przez firmę lub instytucję.
Różnice są niewielkie, jednak musimy sobie zdawać z nich sprawę, póki jeszcze istnieją takie zasady w Polsce. Pomału odchodzimy od takiego zróżnicowania między tymi zawodami. Lecz przed nami jeszcze długa droga, by to zmienić. W większości państw w Europie mamy do czynienia z jednym zawodem. I ten system się sprawdza.
Kilka słów o zawodzie notariusza…
Z formalnego punktu widzenia, notariusze nie wykonują usług jak adwokaci czy radcowie prawni, lecz dokonują czynności notarialnych, podobnie jak sądy.

Notariusz
Osoba zaufania publicznego. Wszystkie dokumenty sporządzane w biurze notarialnym mają moc pisma urzędowego. Notariusz ma za zadanie potwierdzenie prawdziwości i rzetelności dokumentacji, które są podpisywane w jego biurze. Swoim podpisem potwierdza on, że złożony przez nas podpis jest własnoręczny, musi on sprawdzić okazane przez nas dokumenty, daty ważności. Jego kompetencje są obszerne, lecz ułatwiają one bardzo sądom pracę. Do jego kompetencji należy: sporządzanie aktów notarialnych, sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia; sporządzanie poświadczeń, doręczanie oświadczeń; spisywanie protokołów (np. walnych zgromadzeń organizacji społecznych, spółek), sporządzanie protestów weksli i czeków, przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych, sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów, sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów.