Prawo rodzinne

images
Prawo rodzinne zajmuje się regulacjami prawnymi w rodzinie. Może dotyczyć spraw materialnych jak na przykład przyznawaniu alimentów jednemu z rodziców po rozwodzie oraz pozamaterialnych – przykładem może być przyznanie prawa do opieki nad nieletnim. W Polsce kwestie związane z prawem rodzinnym reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy, który jest uzupełnieniem Kodeksu cywilnego. Ale także w Traktacie Konstytucyjnym UE zostały zawarte pewne prawa dotyczące rodziny. Między innymi opisane są tam przypadki dyskryminacji, sposobu założenia rodziny, zawarcia związku małżeńskiego, informacje o równouprawnieniu kobiet i mężczyzn, praw dzieci. Znajduje się to w II rozdziale. Prawo to tłumaczy również funkcjonowanie i stosunki z osobami trzecimi. Chodzi np. o adopcję – jest to przyjęcie przez osoby będące najczęściej w związku małżeńskim osoby trzeciej do swojej rodziny. Stwarza to stosunek podobny do pokrewieństwa. Adoptowane są najczęściej dzieci w wieku dziecięcym.

Ważnym elementem prawa rodzinnego jest władza rodzicielska.

Jest to ogół praw o obowiązków, które posiada dorosła osoba nad małoletnim. Zwykle władze rodzicielską posiadają co do zasady oboje rodziców dziecka. Jednak w przypadku śmierci rodziców przysługuje ona prawnym opiekunom, czyli albo dyrekcji domu dziecka lub rodzicom rodziny zastępczej. Władza rodzicielska związana jest z wychowaniem, opieką nad dzieckiem i przedstawicielstwem przed urzędami czy sądami. Częścią prawa rodzinnego jest też prawo małżeńskie, które definiuje ważność małżeństwa. Zawrzeć związek małżeński w Polsce mogą 2 osoby, które nie są spokrewnione i które są odmiennej płci. Prawo do zawarcia związku małżeńskiego mają osoby które ukończyły 18 rok życia. Jednak w szczególnych przypadkach sąd zezwoli na zawarcie związku małżeńskiego kobiecie już od 16 roku życia. Zgodne oświadczenie czyli przysięga małżeńska jest wymogiem zatwierdzenia małżeństwa. Jest też potrzebny świadek czyli pracownik urzędu stanu cywilnego lub ksiądz w przypadku ślubu kościelnego, który jest teraz konkordatowy. Potwierdzeniem ślubu jest akt małżeństwa potwierdzony przez obojga współmałżonków. Na koniec opiszę jeszcze przypadek rozwodu. Rozwód jest prawnym i zgodnym z prawem zakończeniem związku małżeńskiego. Następuje za wnioskiem obojga lub jednego ze współmałżonków. Istnieją dwa sposoby ustalenia rozwodu. Pierwszy jest rozwodem bez orzekania o winie – w takim przypadku małżonkowie są zgodni i pewni, że chcą się rozstać. Drugą możliwością jest rozwód z orzekaniem o winie. Wtedy ustalona jest wina rozwodu jednego z małżonków. Sytuacja rozwodu jest nieco skomplikowana w przypadku istnienia wspólnych dzieci rozwodzących się małżonków. W takim wypadku następuje przekierowanie sprawy o obowiązek alimentacyjny. Jest to comiesięczna wpłata na rzecz dziecka, które jeszcze nie jest w stanie samo się utrzymywać. Jest to kwota ustalona przez sąd przez uwzględnienie stopnia zamożności rodziców i zasądzona.

Reklamy

Spadek

testament_spadek_fot_LM_medium

Spadek to prawa i obowiązki należące dawniej (w trakcie życia) do zmarłego, które przechodzą na następców prawnych w drodze dziedziczenia po śmierci danej osoby. W skład spadku wchodzą prawa i obowiązki prywatnoprawne jak i majątkowe. Spadek przechodzi w drodze dziedziczenia, może być też wskazany za pomocą Testamentu.

Dziedziczenie ustawowe

Temu prawu podlegają wszyscy obywatele, jest to dziedziczenie według przepisów prawa spadkowego.

Jak dziedziczymy?

„W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.” „Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych”

Jakie prawa dziedziczymy?

• prawa rzeczowe: własność, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, zastaw, hipoteka.
• posiadanie
• zobowiązania: wierzytelności z umów i z bezpodstawnego wzbogacenia; stosunki zobowiązaniowe, których podmiotem był spadkodawca nie wygasają w chwili jego śmierci; roszczenia odszkodowawcze wchodzą do spadku również gdy wynikają ze szkody na osobie, z wyjątkiem prawa do renty, roszczenia o wyłożenie z góry sumy potrzebnej na leczenie i innych podobnych roszczeń ściśle związanych z osobą spadkodawcy.

Co to jest Testament?

Dokument, który jest napisane przez osobę świadomą, która pragnie sama zadecydować jak rozdzielić swój majątek w razie swojej śmierci. A więc jest to rozporządzenie swoim majątkiem przed śmiercią. Dokument ten musi być sporządzony w obecności notariusza i potwierdzony własnoręcznym podpisem osoby sporządzającej testament. Na mocy testamentu osoby wskazane w tymże dokumencie dziedziczą dane prawa, majątki. Muszą one jednak zapłacić podatek od spadku, który jest różny dla różnych grup podatkowych i zależny od stopnia pokrewieństwa z właścicielem Testamentu. W 2011 r. Krajowa Rada Notarialna utworzyła Krajowy Rejestr Testamentów. Jest to baza online, która zawiera informacje o zarejestrowanych testamentach (nie zawiera ich treści). Opodatkowaniu podlega nabycie majątku o wartości ponad kwotę wolną od podatku. W takim przypadku podatnik jest zobowiązany do złożenia we właściwym urzędzie skarbowym w ciągu miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu.

Odrzucenie spadku

Możliwe jest też odrzucenie spadku. Na przykład przypadku jeśli w drodze dziedziczenia odziedziczymy długi zmarłego. Odrzucenie spadku to zrzeknięcie się wszystkich korzyści wynikających ze spadku. Każdy ma na tę decyzję 6 miesięcy od dnia, kiedy osoba dowiedziała się o śmierci i spadku tej osoby.

Adwokat, radca prawny i notariusz

Czasem bywa, że niektóre osoby nie zdają sobie sprawy, że adwokat i radca prawny to zupełnie oddzielne dwa zawody. Niektórzy nie wiedzą czym zajmuje się notariusz. W Polsce mają oni inne obowiązki i podlegają też innym prawom. Warto przeczytać ten artykuł i dowiedzieć się do kogo zwrócić się najlepiej ze swoim problemem, kłopotem.
Adwokat
Wykonywanie zawodu adwokata reguluje ustawa o adwokaturze. To na jej podstawie funkcjonuje samorząd adwokacki, któremu podlegają adwokaci – przez niego przeprowadzane są egzaminy adwokackie, zatwierdzane aplikacje. Zakres kompetencji adwokata jest większy, ze względu na reprezentowanie Klientów w sądzie.

Radca prawny
Jego praca polega na świadczeniu pomocy prawnej. Podlega pod ustawę o radcach prawnych. Może udzielać mu porad, sporządzać opinie, przygotowywać projekty aktów prawnych. Jednakże radca prawny nie może występować jako obrońca w sprawach karnych i karnoskarbowych.

Różnice
Podstawową różnicą jest fakt, że tylko adwokat może być obrońcą w sprawach karnych i karnoskarbowych. Radca prawny nie może reprezentować swojego klienta.
Od 2007 r. radcowie prawni mogą reprezentować w sądzie Klientów w sprawach rodzinnych (sprawy rozwodowe).
Wykonywanie zawodu adwokata wiąże się z prowadzeniem działalności gospodarczej lub z byciem wspólnikiem spółki. Radca prawny może być zatrudniony przez firmę lub instytucję.
Różnice są niewielkie, jednak musimy sobie zdawać z nich sprawę, póki jeszcze istnieją takie zasady w Polsce. Pomału odchodzimy od takiego zróżnicowania między tymi zawodami. Lecz przed nami jeszcze długa droga, by to zmienić. W większości państw w Europie mamy do czynienia z jednym zawodem. I ten system się sprawdza.
Kilka słów o zawodzie notariusza…
Z formalnego punktu widzenia, notariusze nie wykonują usług jak adwokaci czy radcowie prawni, lecz dokonują czynności notarialnych, podobnie jak sądy.

Notariusz
Osoba zaufania publicznego. Wszystkie dokumenty sporządzane w biurze notarialnym mają moc pisma urzędowego. Notariusz ma za zadanie potwierdzenie prawdziwości i rzetelności dokumentacji, które są podpisywane w jego biurze. Swoim podpisem potwierdza on, że złożony przez nas podpis jest własnoręczny, musi on sprawdzić okazane przez nas dokumenty, daty ważności. Jego kompetencje są obszerne, lecz ułatwiają one bardzo sądom pracę. Do jego kompetencji należy: sporządzanie aktów notarialnych, sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia; sporządzanie poświadczeń, doręczanie oświadczeń; spisywanie protokołów (np. walnych zgromadzeń organizacji społecznych, spółek), sporządzanie protestów weksli i czeków, przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych, sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów, sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów.