Umowa o pracę

Macro of businesswoman signing contract.
Umowa o pracę

Warto jest wskazać różnice wynikające z umów o pracę. Istnieje możliwość podpisania umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło. Umowa o pracę jest umową na określony czas i praca ta musi być wykonywana osobiście przez osobę podpisującą umowę. Termin rozpoczęcia umowy musi być jasno określony. Za pracę opisaną w umowie należy się określone wynagrodzenie, które musi być zgodne z obowiązującą minimalną kwotą wynagrodzenia miesięcznego. Jest ona konkretnie wskazana i nie można przekraczać jej minimum zatrudniając pracownika. Celem umowy jest stałe wykonywanie konkretnych czynności, obowiązków. Podpisując umowę o pracę zatwierdzamy podporządkowanie pod danego pracodawcę, co wiąże się z obowiązkiem wykonywania jego poleceń.  Umowa o pracę musi być sporządzona pisemnie. Pracodawca jest zobowiązany do opłacania składek swoich pracowników. Pracownikom, którzy posiadają podpisane umowy o prace przysługuje prawo do urlopu. Każdy pracownik pracujący na umowę o pracę ma prawo do wzięcia urlopu wypoczynkowego. Każdy ma 20 dni, które może wykorzystać w ciągu roku,  jeśli staż pracy jest krótszy niż 10 lat lub 26 dni, jeśli staż pracy to więcej niż10 lat. Studentom po studiach wyższych dolicza się 8 lat, który stanowi staż pracy.

Kodeks pracy reguluje też kilka typów umów o pracę.

Pierwsza z nich to umowa na umowa na czas nieokreślony, która jest najbezpieczniejsza dla pracownika, najbardziej stabilna i cieszy się największym zainteresowaniem.  Zapewnia największą ochronę przed zwolnieniem. Można ją wypowiedzieć tylko z uzasadnionych przyczyn. Kolejną umową o pracę jest umowa na okres próbny. W trakcie umowy próbnej sprawdza się kwalifikacje pracownika. Zatrudnienie na zasadach tej umowy nie może trwać dłużej niż 3 miesiące. Kolejnym typem umowy o pracę, jest umowa na czas określony. Ulega ona rozwiązaniu po upływie terminu w niej wskazanego, a strony mogą ją wypowiedzieć z 2-tygodniowym wypowiedzeniem.  Kolejnym przypadkiem terminowej umowy o pracę jest umowa zawierana na czas wykonania określonej pracy. Zwykle podpisuje się ją wtedy, gdy nie da się ściśle określić czasu trwania powierzonego zajęcia. Rozwiązuje się ona automatycznie w dniu ukończenia pracy. Kolejnym typem umowy o pracę jest umowa na zastępstwo za innego pracownika. Nieobecność takiego pracownika jest zwykle usprawiedliwiona np. osoba ta jest na urlopie macierzyńskim.  W kolejnym wpisie wytłumaczę zasady funkcjonowania umów cywilnoprawnych.

Reklamy